Principis de l’equip humà

Cooperació


Entenem la cooperació com una manera de fer les coses on cada membre de l’equip és important i assumeix la responsabilitat que li és assignada dins del propi equip. Els mestre participa al màxim per aconseguir els objectius alhora que ajuda els altres.

D’aquesta manera afavorim actituds de co-responsabilitat per assolir els propòsits prefixats.

Comunitat


Entenem l’Escola com una comunitat formada per persones i condicions socials diferents. Per al seu bon funcionament, tots i cadascun dels seus membres ens hi sentim vinculats. Aquesta vinculació passa pel reconeixement dels altres.

Si la comunitat treballa com una unitat, l’escola esdevindrà acollidora.

Diàleg


El valor del diàleg té sentit com a punt de trobada. La diversitat necessita de punts de trobada que entenem bàsics en l’educació dels infants.

Transparència


Els diferents processos que duu a terme l’equip per alinear-se al projecte d’escola requereixen compartir, explicar i dialogar; prenem les decisions amb la màxima transparència un cop avaluades les informacions rebudes.

Inquietud i millora


“En això consisteix caminar: en un desplaçament de la mirada que permet l’experiència(…) Caminar implica la possibilitat d’una transformació” (Masschelein).

Creiem que l’ofici d’educar està en permanent moviment, en constant transformació. La inquietud i les ganes de millorar en cada actuació que fem ens aboca a un creixement continuat.

 

Sostenibilitat


Cada acció, canvi i aportació que fem es duu a terme tenint en compte el principi de sostenibilitat i eficiència:

Vetllem per tal que sigui sostingut en el temps, que els recursos humans dedicats estiguin dimensionats en la seva justa mesura, que els recursos materials siguin els necessaris -dins les nostres possibilitats- i tot plegat consensuat per la majoria dels membres de la comunitat educativa.

Evidentment, no oblidem educar en i per la sostenibilitat del medi natural que ens envolta.